Čakalna doba

REDNO: do 12 mesecev
HITRO: do 10 mesecev

ZELO HITRO: 6 mesece


Zaradi prevelikega povpraševanje po fizioterapiji ne moremo zagotavljati čakalne dobe znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe. Čakalna doba je odvisna od zasedbe kapacitet, ki so del pogodbe med zasebnikom in ZZZS. Najdaljše dopustne čakalne dobe so določene po PRAVILNIKU o najdaljših čakalnih dobah, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje 21.01.2018

 

NAROČANJE:

 

TERMINA FIZIOTERAPIJE SI NI MOGOČE REZERVIRATI!

 

Bolnik se lahko uvrsti na čakalni seznam:

 

• s pošiljanjem delovnega naloga z navadno pošto in priloženo telefonsko številko

• osebno vsak delovnik med ordinacijskim časom med 6:30 in 13:30

 

(Pred pošiljanjem delovnega naloga po pošti obvezno preverite po telefonu, če terapija obratuje. V času neobratovanja ne pošiljajte DN, saj lahko v času, ko bo pošiljka v nabiralniku veljavnost DN preteče in vas ne bomo mogli uvrstiti v čakalno knjigo.)

 

Informacije o čakalnih dobah so na voljo po:

 

• telefonu 02/609 73 81 ali 040/799-733 vsak delovnik med 06.30 do 11.00

• elektronski pošti: vivagib@gmail.com

• AKTUALNE ČAKALNE DOBE

 

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je:
Alenka Dajčman, dipl. fiziot.


OPOMBA:

Predložitev napotne listine (24.člen ZPacP)

(1) Pacient izvajalcu zdravstvene dejavnosti predloži napotno listino ( delovni nalog).

• s stopnjo nujnosti HITRO ali REDNO v 21 dneh po njeni izdaji

•  s stopnjo nujnosti ZELO HITRO v sedmih dneh

(3) Pacienta z napotno listino , predloženo po izteku rokov iz prvega odstavka, se ne uvrsti na čakalni seznam, oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev, o čemer ga pooblaščena oseba obvesti v treh dneh od prejema napotne listine.


ODJAVA S TERAPIJE (15b členZPacP-A)

(2)Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razloga odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve in sicer le en krat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. Po preteku 30 dni od termina odpovedni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

(3) Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom ( neopravičena odsotnost ), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Rok iz prejšnjega stavka ne velja, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da taka omejitev neposredno ogroža pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo. Določbe prejšnjega, tega in šestega odstavka tega člena glede termina se smiselno uporabljajo tudi za okvirni termin. (4) Izvajalec zdravstvene dejavnosti zaradi izvedbe zdravstvene storitve in upravljanja čakalnega seznama vzpostavi stik s pacientom, ki je uvrščen na čakalni seznam, če je pacient sporočil kontaktne podatke (e-naslov ali telefonsko številko) ali če jih izvajalec že ima.

 

15.c člen

(črtanje s čakalnega seznama)

(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe pacienta črta s čakalnega seznama v naslednjih primerih in rokih: - smrt pacienta: po pridobitvi take informacije ob ažurnem pridobivanju podatkov iz centralnega registra podatkov o pacientih, - želja pacienta po črtanju s čakalnega seznama: v 24 urah od izražene želje, - pacientova zavrnitev izvedbe zdravstvene storitve: v 24 urah od zavrnitve, - zdravstveno stanje pacienta ne omogoča izvedbe zdravstvene storitve, zaradi katere je uvrščen na čakalni seznam: v 24 urah od ugotovitve lečečega zdravnika o takem stanju, - neopravičena odsotnost od termina: v 24 urah od termina, - druga ali katera koli naslednja uvrstitev na čakalni seznam za isto zdravstveno storitev (peti odstavek 15. člena tega zakona): v 24 urah od ugotovitve o naknadni uvrstitvi.

(2) V primeru črtanja iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, se napotna listina vrne izdajatelju napotne listine (stornira) z navedbo razlogov. Razlog za črtanje se navede tudi na čakalnem seznamu.

(3) O črtanju s čakalnega seznama iz razloga iz druge, tretje, četrte, pete ali šeste alineje prvega odstavka tega člena se obvesti tudi pacienta, in sicer v treh dneh od črtanja.

(5) Kadar se po opravljeni zdravstveni storitvi ugotovi, da je bila napotitev neutemeljena ali na napotni listini nepravilno določena stopnja nujnosti, se izdajatelju napotne listine zagotovi povratna informacija s presojo utemeljenosti napotne listine oziroma utemeljenosti prvotno določene stopnje nujnosti.